S 35. seje Občinskega sveta Občine Krško

Na 35. seji Občinskega sveta Občine Krško so svetnice in svetniki med drugim sprejeli osnutek odloka o proračunu za naslednje leto, Strategijo reševanja romske problematike v občini Krško do leta 2022, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij zgodovinskega jedra mesta Krško za potrebe širitve Valvasorjeve knjižnice Krško in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Senovo za potrebe gradnje novega vrtca.

Svetnice in svetniki so potrdili osnutek odloka o proračunu za leto 2019. Kot je pojasnil župan mag. Miran Stanko, odhodki v letu znašajo 41 milijonov evrov, prihodki pa okoli 39 milijonov. Razliko predstavlja ostanek sredstev na računu iz preteklega leta. Za naložbe v prihodnjem letu je predvidenih 17 milijonov evrov. Med večjimi naložbami je izpostavil predvsem dograditev in širitev objekta Valvasorjeve knjižnice Krško, nadaljevanje gradnje krške obvoznice, ureditev trga na Raki z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo, gradnjo večnamenskega doma na Zdolah in ureditev ceste skozi Zdole, nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture Gorica, Jelše, Veliki Podlog, dogradnjo objekta Poklicne gasilske enote Krško in PGD Videm in druge…

Strategija reševanja romske problematike v občini Krško za obdobje 2018–2022

Med drugim je Občinski svet sprejel tudi Strategijo reševanja romske problematike v občini Krško za obdobje 2018–2022, ki ga je pripravila Projektna skupina za izdelavo Strategije reševanja romske problematike v občini Krško, v oktobru 2018. Zakon o romski skupnosti določa in obvezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti, v katerih tradicionalno prebivajo pripadniki romske skupnosti, da sprejmejo program ukrepov, s katerimi bo lokalna skupnost izboljšala pogoje bivanja, vzgoje in izobraževanja, sociale, kulture, zaposlovanja in sodelovanja z nevladnim sektorjem in krajevnimi skupnostmi.

S sprejetjem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta dali zeleno luč za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana za potrebe razširitve obstoječe knjižnice.

Občinski svet Občine Krško je novembra 2016 sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za umestitev nove krške knjižnice v območje kapucinskega samostana v Krškem v osrednjem delu zgodovinskega mestnega jedra. V februarju 2017 je župan sprejel Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, ki je bil v juniju in juliju letos tudi javno razgrnjen. S tem dokumentom so določeni urbanistični, oblikovalski, gradbeno tehnični in drugi pogoji za umestitev objekta v območje kapucinskega samostana. S sprejetjem tega dokumenta so svetnice in svetniki podali zeleno luč za nadaljevanje postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kot je ob tem poudaril župan, se bo gradnja predvidoma začela v začetku naslednjega leta, takoj po zaključku predhodnih arheoloških raziskav.

Spremembe ureditvenega načrta na Senovem za umestitev novega vrtca

Prav tako so sprejeli predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Senovo zaradi umeščanja vrtca na območje za rudniško vilo oz. objekt, v katerem so prostori krajevne skupnosti, enota Valvasorjeve knjižnice idr. Po načrtih naj bi z gradnjo predvidoma začeli v letu 2019 in jo zaključili v naslednjem. Še v tem letu se bo Občina Krško za sofinancerska sredstva prijavila na razpis EKO sklada.

Občinski svet se je seznanil tudi z dokumentom identifikacije investicijskega projekta nadkritja bazena Brestanica

Investicija v nadkritje bazena Brestanica z napihljivo halo oz. balonom bi v skladu z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta z vsemi potrebnimi stroški nabave in montaže opreme ter z vsemi potrebnimi strojno in elektro inštalacijskimi deli znašala nekaj manj kot 300.000 evrov, ocena stroškov delovanja na letni ravni pa znaša 324.000 evrov. Z investicijo bi se sicer iz zdajšnjih 90 dni obratovanja (v najboljšem primeru glede na vreme) to bistveno podaljšalo.

Še vedno pa ostaja odprto vprašanje gradnje bazena v Krškem, za katerega je občinski svet že pred leti sprejel sklep o lokaciji pri stadionu Matije Gubca.

Vir: Občina Krško