Tri posavske občine zaključile projekt hidrvalične izboljšave vodovodnega sistema

Dve leti trajajoč projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« je z zaključkom povezal vodovodne sisteme v treh posavskih občinah in tako izpolnil ključne cilje projekta – enakovredno, zanesljivejšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. Na današnji novinarski konferenci so župani vseh treh sodelujočih občin tudi uradno v Kulturnem domu Podbočje obeležili tako pomemben projekt, ki obenem predstavlja prvi skupen regijski projekt, v sklopu katerega so tri občine v iskanju skupnih sinergij pristopile k varnejši oskrbi nečesa tako samoumevnega, kot je kakovostna pitna voda.

Hid.izb2Projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« se je pričel septembra 2013 in je vključeval hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema Brežice in hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema Krško – Kostanjevica na Krki. Skupno je bilo hidravlično izboljšanih in povezanih 23 odsekov vodovodnega sistema, ki je na eni strani povezal vodovodni sistem Krško in Kostanjevica na Krki, na drugi strani pa so bili v sklopu projekta zgrajeni novi odseki vodovodov, vodohrani in prečrpališča. Investicija je trem posavskim občinam omogočila zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo v naslednjih treh do pet desetletjih, varnejšo preskrbo s pitno vodo za občanke in občane, nemoteno dobavo pitne vode za vse prebivalce, ustrezno infrastrukturo za oskrbo s kakovostno pitno vodo tudi v času suše ali močnejših padavin, povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov, zmanjšanje vodnih izgub, večjo požarna varnost, boljše tlačne razmere, posledično pa tudi racionalizacijo stroškov.

»Zaključek projekta “Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja” za občino Krško kot vodilno občino, v kateri smo uredili 14 odsekov, pomeni kakovostno oskrbo s pitno vodo za skoraj 23 tisoč občank in občanov od skupno nekaj manj kot 26 tisoč. S projektom smo zagotovili dovolj vodnih virov z zadostnim pretokom, povezavo magistralnega vodovoda in vzpostavitev celovitega vodovodnega sistema, ki omogoča bistveno višjo kakovost pitne vode in nemoteno oskrbo za vse priključene na javni vodovod. Veseli me, da smo tri posavske občine pristopile skupaj k tako pomembnemu projektu, ki predstavlja prvi tovrsten skupen regijski projekt na področju vodooskrbe,« je izpostavil mag. Miran Stanko, župan občine Krško.

»V občini Kostanjevica na Krki smo okviru izvedbe projekta “Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja” zgradili 5 novih odsekov vodovodnega sistema v skupni dolžini dobrih 6 km. Ti nadomeščajo že zastarele odseke vodovodov, med katerimi sta dva  še iz azbestnih cevi. Z izvedbo projekta pričakujemo izboljšanje pritiskov v vodovodnem sistemu, zmanjšanje števila okvar,  znižanje vodnih izgub in posledično izboljšanje zanesljivosti z oskrbo pitne vode.  Pomembna pridobitev projekta je tudi povezava našega vodovodnega sistema z vodovodnim sistemom občine Krško. Pričakujemo, da bo to dejstvo omogočilo skupnemu upravljavcu vodovodov obeh občin, družbi Kostak, d.d., da bo izboljšala  zanesljivost oskrbe naših občanov s kakovostno pitno vodo tudi v primerih, ko bo voda iz kraškega zajetja Jama oporečna,« dodaja Ladko Petretič, župan občine Kostanjevica na Krki.

»Občina Brežice je z investicijo dosegla nadgradnjo dotrajanega sistema, ki bo zagotovila boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo za občanke in občane v naslednjih treh do pet desetletjih. Skupno je v občini Brežice bilo hidravlično izboljšanih skoraj 28 kilometrov cevovodov, od tega je bilo pet kilometrov na novo zgrajenih. Ob zagotavljanju pomembnega cilja vzpostavitve enovitega sistema oskrbe s pitno vodo je potekala tudi izgradnja podzemnega prečrpališča in vodohrana Žejno. Veseli me, da smo s skupnimi močmi in sinergijami odpravili pereči problem na področju oskrbe s pitno vodo in tako zagotovili ustrezno infrastrukturo za 15.940 prebivalcev, od tega se jih je lahko 359 na novo priključilo na vodovod,« je še izpostavil Ivan Molan, župan občine Brežice.

Hid.izb1Vrednost projekta Krško – Kostanjevica na Krki je znašala 7,4 milijona evrov, od tega je 3,3 milijona evrov predstavljal delež evropskih sredstev, nekaj manj kot 600.000 evrov je zagotovila država, preostanek pa občini sami.

Celotna vrednost investicije Občine Brežice je znašala 5,9 milijona evrov, kar vključuje poleg gradbenih del tudi odkupe zemljišč, služnostne pogodbe, izdelavo projektne dokumentacije in strokovni nadzor pri gradbenih delih. Vrednost izvedenih gradbenih del je 5,12 milijona evrov, za to vrednost je občina tudi pridobila sredstva sofinanciranja – 2,82 milijona evrov iz naslova Kohezijskega sklada EU oz. 85 % upravičenih stroškov, 498.000 evrov iz proračuna RS oz. 15 % upravičenih stroškov, sama občina pa je zagotovila 1,8 milijona evrov iz proračunskih sredstev Občine Brežice.

Skupna vrednost  projekta je znašala 15,2 milijona evrov. Operacijo so financirale Evropska unija, Republika Slovenija in posamezne občine – Občina Brežice, Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: oskrba s pitno vodo.« Prispevek Skupnosti znaša 85,00 % javnih upravičenih stroškov. Lastna udeležba Republike Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.

Vir: Občina Krško

Napiši odgovor

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen.