Večgeneracijski center Posavje odpira vrata

Krško – Ljudska univerza Krško je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerem je bila izbrana za nosilko Večgeneracijskega centra v Posavju (VGC Posavje). V projektu sodelujejo še Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice.

Večgeneracijski center Posavje bo varen, prijeten in dostopen prostor za različne ranljive ciljne skupine, kjer se bodo vsakodnevno izvajale aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Skozi različne oblike vseživljenjskega učenja in druženja bo projekt pomembno prispeval k dvigu kvalitete življenja socialno šibkejših iz celotnega Posavja.

V februarju 2017 odpira svoja vrata prvi Večgeneracijski center Posavje, ki je eden izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov. V ta namen je Ljudska univerza Krško, skupaj s partnerjema in župani posavskih občin, organizirala novinarsko konferenco. Celotna vrednost projekta znaša 774.507,52 evrov, od tega bosta 575.000,00 evrov prispevala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Projekt bo sofinanciran še s strani posavskih občin in partnerskih organizacij v skupni vrednosti 199.507,52. Za uporabnike bodo vse aktivnosti brezplačne. Projekt se bo izvajal do 30. 9. 2021. Projekt omogoča 3,5 nove zaposlitve strokovnih delavcev, za izvajanje projektnih aktivnosti. Skupaj s partnerji se bodo aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje izvajale na sedmih lokacijah po celotni Spodnjeposavski regiji: v občini Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.

Vsakodnevno se bodo v okviru večgeneracijskega centra Posavje v regiji izvajale različne dejavnosti za ranljive ciljne skupine. V ta okvir sodijo:
• družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo (dolgotrajno brezposelne osebe, prejemniki denarne socialne pomoči in socialnovarstvenih prejemkov idr.),
• osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
• starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
• družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
• otroci in mladi s posebnimi potrebami,
• migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin (priseljenci),
• romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin ter
• invalidi.

V obdobju trajanja projekta bo izvedenih več kot 11.115 ur neformalnega druženja in srečevanja, 11.115 ur informiranja in 6.469 ur izvajanja vsebin za omenjeno ciljno skupino. Vzpostavila se bo tesna mreža sodelovanja in povezovanja z društvi, javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami, ki bodo pomagale pri promociji in doseganju ranljivih ciljnih skupin, motivaciji, spodbujanju k vključevanju v aktivnosti VGC Posavje ter pripravi privlačnih vsebin. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čimbolj pestre, zanimive in naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin v Posavju.
V okviru projekta bo delo potekalo tudi na terenu (mobilna služba), ki bo z osebnim pristopom v neposrednem okolju ranljivih ciljnih skupin ugotavljala potrebe in promovirala programe in aktivnosti. Poleg strokovnjakov bodo v projektu sodelovali tudi prostovoljci. Načrtovano je sodelovanje več kot 69 prostovoljcev. Vključitev uporabnikov bo prostovoljna in brezplačna.

Izjava direktorice Ljudske univerze Krško, Nataše Kršak:

»Ljudska univerza Krško z novim projektom širi svojo dejavnost in odpira nove možnosti medgeneracijskega sodelovanja in socialnega vključevanja še posebej ranljivih skupin v Posavju. Namen projekta je aktivacija in integracija pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Večgeneracijski center Posavje bo predstavljal osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže. Dejavnosti bodo preventivne narave in namenjene socialnemu vključevanju.
Na letnem nivoju bo v aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje vključenih najmanj 1.080 različnih pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, zagotovljenih 4.680 ur informiranja in neformalnega druženja in izvedenih 1.362 ur obveznih in izbirnih vsebin na letnem nivoju v regiji Posavje.
Za doseganje zastavljenih ciljev, bomo vzpostavili mrežo sodelujočih organizacij. K sodelovanju bomo povabili, ZRSZ, CSD-je, domove starejših občanov, osnovne in srednje šole, društva … Verjamem, da bomo s projektom kakovostno nadgradili javne storitve. Prebivalcem Posavja, ki bodo postali uporabniki Večgeneracijskega centra Posavje, se bo z vključitvijo v program pomembno izboljšala kakovost življenja«.